top of page

תנאי התקשרות

בס"ד

אני (להלן "המזמין"), מאשר את האמור בתנאי התקשרות אלו.

הואיל ונותן השירות חברת טוויסט קצר ולעניין בע"מ ח.פ. 516784303 עוסק בתחום המדיה/דיגיטל/טכנולוגיית הפעלת בוטים ומתן פתרונות ווטסאפ (Whatsapp) שונים (להלן "נותן השירות" או "השירותים" בהתאמה );

והואיל והמזמין מעוניין וביקש מנותן השירות כי יספק לו את השירותים בתחום מומחיותו של נותן השירות;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

1. התחייבויות הנותן השירות,

נותן השירות יספק, כמיטב יכולתו, את השירותים בכפוף לעמידתו של המזמין בהתחייבויותיו כמפורט להלן. 

2. הצהרות והתחייבויות המזמין,

2.1

המזמין מתחייב לשלם את התמורה כפי שתוסכם בינו ובין נותן השירות. ידוע למזמין כי תשלום התמורה מהווה תנאי סף לכניסת תנאי השירות לתוקף ולתחילת ההתקשרות בין בצדדים.

2.2

המזמין מצהיר כי ידוע לו שנותן השירות לא יהיה אחראי, בשום צורה ואופן שהוא, לכל נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מכשל ו/או תקלה ו/או השבתה של מערכת מלאה ו/או או חלקית ו/או השבתת שרתים ו/או כל כיוצא בזה אשר על בסיסם ניתנים השירותים נשוא התקשרות זו והוא מוותר בזה על כל טענה כנגד נותן השירות בדבר כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהכשל ו/או מהתקלה ו/או מהשבתת מערכת ו/או השבתת שרתים ו/או כיוצא בזה כאמור בסעיף זה. 

2.3

המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר כי טעות ו/או תקלה בשליחת מסרונים ו/או מקרה של שליחת הודעות כפולות ו/או סטטוסים כפולים ו/או נפילת שרתים וכל תקלה דוגמת הנ"ל וכדומה להם לא יטילו על נותן השירות כל אחריות והמזמין פוטר את נותן השירות מכל אחריות במקרים אלו.

2.4

המזמין מצהיר כי ידוע לו שמחויבות נותן השירות הינה להפעלת הבוט/ים בלבד וכל יתר הפיצ'רים, ככל ויינתנו כאלה, אינם חלק ממתן השירות.

 

2.5

המזמין מצהיר כי ידוע לו שמתן השירות כפוף להגבלות ולמגבלות הקיימות בשירותים ו/או על השרתים של Whatsapp ו/או Facebook ו/או Meta. וכי אין ביכולת נותן השירות להעניק שירות אשר חורג מהגבלות ומגבלות אלו. כן מצהיר המזמין כי ידוע לו שנותן השירות לא פועל ואין לו קשר לחברת Whatsapp ו/או Facebook ו/או Meta.

2.6

המזמין מצהיר כי ידוע לו כי מתן השירות כפוף אך ורק לתוכן שתואם את ערכי נותן השירות, קריא, עקרונות ההלכה היהודית והחוק הישראלי, ובמקרה של חריגה מכך זכאי נותן השירות לפנות למזמין שיסיר תכנים מסוימים. במידה ולא עשה כן המזמין יהווה הדבר הפרת התחייבות יסודית המקנה לנותן השירות את הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת ללא כל פיצוי למזמין.

 

2.7

המזמין מצהיר כי ידוע לו כי אין לנותן השירות כל אחריות ל"חסימות" שיבוצעו, אם יבוצעו, ע"י Whatsapp ו/או Facebook ו/או Meta הן בשל פעילות רגילה והן בעקבות פעילות שלא מאושרת ע"י Whatsapp ו/או Facebook ו/או Meta.

2.8

המזמין מתחייב לשתף פעולה עם נותן השירות באופן מלא בדבר גילויי הפרטים אותם יבקש נותן השירות ומשלא יעשה זאת המזמין תהיה בידי נותן השירות האופציה להימנע מלהעניק את השירות ולהפסיק את ההתקשרות ללא מתן החזר למזמין.

3. תשלום. 

התשלום לו יהיה זכאי נותן השירות ייקבע במסגרת סיכום בין הצדדים ויהיה תנאי לכניסת תנאי התקשרות אלו לתוקף (להלן: "התשלום").

 

4.תקופת ההתקשרות.

א. תקופת ההתקשרות בהסכם זה תקבע ע"י הצדדים בהסכמה.

ב. המזמין מצהיר, מסכים ומאשר כי במידה ויחליט לקצר את תקופת התקשרות לא יהיה זכאי להחזר כספי.

ג. על אף האמור לעיל, תהיה הזכות בידי נותן השירות להפסיק את מתן השירותים מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה, תוחזר התמורה למזמין באופן יחסי לתקופה שנותרה לסיום ההתקשרות.

ד. היה ותקוצר התקופה בשל הפרת התחייבויות המזמין, לא יהיה זכאי מזמין השירות להחזר תמורה כלשהו. 

5. תקלות - תיקון,

מוסכם על הצדדים כי, ככל ותתגלענה תקלות אשר מקורן בנותן השירות בלבד יבצע נותן השירות את הפעולות אשר בידו לבצען בשקידה סבירה לצורך תיקון התקלות ולכל המאוחר עד 48 שעות מיום פניית המזמין בכתב המיידעת את נותן השירות בדבר התקלה. היה ומקור התקלה הינו מגורם צד ג' כלשהו, מוסכם על הצדדים כי לא תהיה מגבלת זמן לטיפול התקלה כל עוד התקלה בצד ג' עדיין קיימת ורק לאחר תיקון התקלה במלואה אצל צד ג' יפעל נותן השירות לבצע את ההתאמות ככל ויידרשו ו/או התיקונים במערכותיו בתוך 48 שעות.

6. שיפוי,

ככל וצד ג' יטען לאחריות נותן השירות לנזק מכל מן וסוג שהוא בשל פרסומי מזמין השירות בקשר עם מתן השירות נשוא הסכם זה, מתחייב המזמין לשפות את נותן השירות במלוא ההוצאות והנזקים אשר ייגרמו לנותן השירות מכל מן וסוג שהוא. 

בכלל זאת מצהיר המזמין כי  נותן השירות לא יהיה אחראי כלפי כל צד ג' אחר אשר נחשף לפרסומי המזמין לרבות לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (התשסח-2008) ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ו/או לפי חוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999 ו/או לפי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 והוא מתחייב לפצות ולשפות את נותן השירות בכל מקרה הו ייתבע נותן השירות כאמור.

7. קניין רוחני/חובת סודיות,

המזמין מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות לכל צד ג' אחר כל פרט מהתקשרות זו. כן ידוע למזמין כי חלק מפעילות נותן השירות מהווה פיתוחים בלעדיים וכי חשיפתם עלולה לגרום לנותן השירות לנזק עצום. המזמין לא יגלה את דרכי עבודת נותן השירות ו/או התוכנות ו/או האמצעים ו/או הפיתוחים בהם עושה שימוש נותן השירות.

8. היעדר יחסי עובד מעביד

הצדדים מצהירים כי אין ולא יהיו בניהם יחסי עובד מעביד. 

9. שונות 

לבתי המשפט בישראל תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל ענין הקשור להסכם זה ו/או כל דבר הנובע ממנו, וזאת בהתאם לדין הישראלי, ובכפוף לכך שדין מקום הימצאות עיקר הרכוש, נשוא הסכם זה, מאפשר זאת.

10. עם פירעון התשלום בחשבון נותן השירות, כאמור לעיל, יהיו תנאי התקשרות אלו כהסכם לכל דבר ועניין בין נותן השירות והמזמין.

bottom of page